ـ لامپ سوخته دوباره نمیسوزد.
ـ ماشین بدون بنزین با هُــل دادن روشن نمیشود.
ـ کثیف باش اما کثافت نباش.
ـ ول بودن از ولو بودن بهتر است.
ـ گُل خوردن از گول خوردن بهتر است.
ـ دیر آموختن از هرگز نیاموختن بهتر است.
ـ تنها راه تحمل درد، درد کشیدن است. 
ـ الاغ چلاق به مقصد نمی‌رسد.
ـ با سعی و تلاش زیاد میتوان بار کج را هم به منزل رساند.
ـ روح خود را به روحیه تبدیل کنید.
ـ تنها هدف در زندگی سیبل مقابل است.
ـ در عجله کردن هرگز تعجیل نکنید! 
ـ همه بیچاره‌اند ، برخی بیچاره‌ترند!