پس از بازگشت از سربازی و با مدرک مهندسی کشاورزی مدتها به دنبال کار می‌گشتم.
نه با رشته تحصیلم و نه با خودم شغلی مناسب پیدا نشد.
بعد از جستجوی فراوان در ستونهای آگهی استخدام روزنامه‌ها، فقر شدید نگاهم را به ستون کارگر ساده کشاند.
دست آخر توانستم بعنوان کارت پخش کن کاری پیدا کنم.