همکاران کارمندی که هر روز شاد و شنگول به اداره می‌رفت علت شادی هر روزه وی را جویا شدند. کارمند شرح داد که هر شب شادی می‌کند به همین دلیل روزها شاد و قبراق است. همکاران، روزی کارمند را غمگین و افسرده یافتند و فهمیدند شب گذشته آنقدر شادی کرده که خشتک شادی پاره شده!