بازنشسته (داستان 55 کلمه‌ای)

پیرمرد، نشسته بر نیمکت پارک، از برگ اول دفتری کهنه و کاهی، خواندن آرزوهایی که برای دوران بازنشستگی نوشته بود را آغاز کرد. اولین آرزو لبخندی بر لبش نشاند. به قصد یافتن بستنی یخی از جایش برخواست. هنوز قامتش راست نشده بود که نقش زمین شد.
پزشکی قانونی علت مرگ را ایست قلبی تشخیص داد.

/ 0 نظر / 27 بازدید